Všeobecné obchodní podmínky

www.rychledoprace.cz 

I

Provozovatel 

Matěj Vařeka, nar. 16.07.1988, místem podnikání Neklež 2417/1, 628 00 Brno – Líšeň, IČO: 87152908, zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Brna, č.j. ZUMB/28430/2008/Sla/5 (dále jen „provozovatel“) je provozovatelem internetového portálu www.rychledoprace.cz a poskytovatelem dalších služeb dostupných na portále www.rychledoprace.cz (dále jen „web“).

 

II

Všeobecné obchodní podmínky 

Provozovatel vydává tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) ve smyslu ustanovení § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Tyto VOP jsou neoddělitelnou součástí smlouvy uzavřené mezi provozovatelem a uchazečem i provozovatelem a klientem. Jsou zveřejněné a dostupné v písemné podobě v místě podnikání provozovatele a v elektronické formě na adrese www.rychledoprace.cz.

 

III

Výklad pojmů 

Je li v těchto VOP použito níže uvedených pojmů, interpretují se pro účely VOP následujícím způsobem:

Uchazečem se rozumí zájemce o práci, registrovaný prostřednictvím registračního formuláře na webu.

Klientem se rozumí smluvní partner provozovatele, který inzeruje volné pracovní pozice či hledá vhodné zaměstnance.

CV se rozumí životopis uchazeče obsahující uchazečem vyplněné údaje o jeho jméně, příjmení, titulu, datu narození, adrese, kontaktních údajích, vzdělání, odborných znalostech, dovednostech, znalostech cizích jazyků, počtu dětí, předchozích zaměstnáních a zájmech uchazeče. CV též může obsahovat fotografii uchazeče.

CV v omezeném rozsahu se rozumí CV, které obsahuje údaje o jméně, titulu, datu narození, vzdělání, odborných znalostech, dovednostech, znalostech cizích jazyků, počtu dětí, předchozích zaměstnáních a zájmech uchazeče, avšak neobsahuje kontaktní údaje, příjmení a adresu uchazeče.

Registrací se rozumí vyplnění a odeslání registračního formuláře, čímž uchazeč dává souhlas se zveřejněním vyplněných údajů a s jejich poskytnutím potenciálním zaměstnavatelům.

Přihlašovacími údaji se rozumí jedinečný email a heslo, pod kterým se bude uchazeč i klient přihlašovat na web a pod kterým bude čerpat služby poskytované provozovatelem.

Smlouvou se rozumí smlouva uzavřená mezi provozovatelem a klientem, na základě které jsou klientovi poskytovány provozovatelem sjednané služby.

 

IV

Služby poskytované uchazečům o práci

1)  Služby, které provozovatel poskytuje uchazečům, jsou bezplatné.

2)  Vyplněním a odesláním registračního formuláře na webu získá uchazeč automaticky přístup k následujícím službám:

a) Profil

Uchazeč má možnost spravovat a upravovat svůj profil a CV. Uchazeč má možnost též vyplnit průvodní dopis. Vyplnění průvodního dopisu uchazeče se bude potenciálním zaměstnavatelům zobrazovat ve formě ikony.

b) Inzerce

Uchazeč má možnost prohlížet si inzeráty zveřejněné na webu podle vybraných kritérií.

c) Fórum

Uchazeč má možnost nahlížet a přispívat do diskusního fóra na webu.

d) Body

Uchazeč má možnost spravovat své bodové konto. Body získává uchazeč svojí aktivitou na webu. Body může uchazeč získat např.: registrací, vyplněním CV, příspěvkem na fóru, registrací nového uchazeče na základě doporučení, použitím tlačítka SHP, darem od jiného uchazeče, darem od provozovatele, výhrou v soutěži. Konkrétní bodové ohodnocení záleží vždy na aktuální nabídce provozovatele.

e) Referral

Uchazeč má možnost využívat referral systém. Za registraci nového uchazeče na základě doporučení stávajícího uchazeče získá stávající uchazeč odměnu ve formě bodů dle aktuální nabídky provozovatele.

f) Toplist

Uchazeč má možnost být zařazen do Toplistu. Toplist je seznam uchazečů seřazených dle jejich aktivity na webu, čímž je umožněno uchazečům, aby se zviditelnili pro potenciální zaměstnavatele.

g) Tlačítko SHP

Uchazeč má možnost aktualizovat svůj stav pomocí tlačítka SHP („stále hledám práci“). Použitím tlačítka SHP uchazeč získává body dle aktuální nabídky provozovatele a status „aktivní“. Tlačítko SHP může uchazeč použít maximálně jedenkrát za den. Pro získání statusu „aktivní“ stačí uchazeči použít tlačítko SHP jedenkrát za čtrnáct dní. Potenciálním zaměstnavatelům se bude u profilu uchazeče zobrazovat, kdy uchazeč tlačítko SHP použil naposledy. Počet použití tlačítka SHP a jejich interval má vliv na pořadí uchazeče v Toplistu. 

h) Průvodce

Uchazeč má přístup k průvodci „Jak nejrychleji najít práci“. Tento průvodce bude v jednoduchých krocích směřovat uchazeče k maximalizaci úspěchu při hledání vhodné pracovní pozice a zároveň k maximálnímu využívání výhod, které mu přinesla registrace na webu.

i) Navrhovaní

Uchazeč může nahlížet do seznamu navrhovaných zaměstnavatelů a inzerátů. Tento seznam bude obsahovat potenciální zaměstnavatele navrhované webem či nejvíce se hodící k nadefinovaným požadavkům uchazeče.

 

V

Ochrana osobních údajů

1)  Provozovatel je správcem registrovaným u Úřadu pro ochranu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

2)  Vyplněním a odesláním registračního formuláře uchazeč ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, uděluje provozovateli, Matěji Vařekovi, nar. 16.07.1988, místem podnikání Neklež 2417/1, 628 00 Brno – Líšeň, IČO: 87152908, zapsanému v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Brna, č.j. ZUMB/28430/2008/Sla/5 souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zprostředkování nabídky pracovních míst a nalezení vhodné pracovní pozice.

3)  Osobními údaji uchazeče zpracovávanými provozovatelem jsou: jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa, kontaktní údaje, vzdělání, odborné znalosti, dovednosti, znalosti cizích jazyků, počet dětí, předchozí zaměstnání a zájmy uchazeče.

4)  Souhlas se zpracováním osobních údajů uchazeč provozovateli uděluje na dobu 10 let ode dne poslední aktualizace údajů.

5)  Uchazeč také souhlasí s uveřejněním osobních údajů na webu. Provozovatel tyto údaje zpřístupní pouze klientům a tyto údaje nebudou zpřístupněny neregistrovaným návštěvníkům webu.

6)  Provozovatel ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, nezpracovává citlivé údaje uchazečů.

  

VI

Souhlas uchazeče se zasíláním obchodních sdělení

Registrací dává uchazeč ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, výslovný souhlas s využíváním uvedeného elektronického kontaktu za účelem poskytnutí obchodních nabídek a reklamních materiálů týkajících se výrobků a služeb provozovatele.

 

VII

Vzájemná práva a povinnosti provozovatele a uchazeče

1)  Provozovatel pomáhá uchazečům vyhledat pracovní příležitosti prostřednictvím služeb poskytovaných uchazečům.

2)  Provozovatel vede databázi uchazečů, která obsahuje údaje, které uchazeči uvedli při registraci či které uvedli následně.

3)  Provozovatel poskytuje údaje uchazečů potenciálním zaměstnavatelům, kteří jsou smluvními partnery provozovatele, za účelem zprostředkování nabídky pracovních míst a nalezení vhodné pracovní pozice.

4)  Veškeré poradenství, které provozovatel poskytuje uchazečům, je pouze orientační a nezávazné a v žádném případě nezakládá odpovědnost provozovatele za úplnost, vhodnost a správnost poskytnutých informací. Uchazeč bere na vědomí, že poradenství, které provozovatel uchazečům poskytuje, není poradenskou a informační činností ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 písm. c) zákona č. 435/2005 Sb. o zaměstnanosti.

5)  Při registraci je uchazeč povinen zadat přihlašovací údaje, pomocí kterých se bude uchazeč přihlašovat na web a pomocí kterých bude využívat služby poskytované provozovatelem. Uchazeč je povinen tyto údaje chránit před zneužitím.

6)  Registrací uchazeč prohlašuje, že všechny jím uvedené údaje jsou pravdivé a souhlasí bez výhrad, aby tyto údaje byly poskytnuty prostřednictvím webu klientům provozovatele.

7)  Uchazeč může svou registraci kdykoli zrušit zasláním e-mailové zprávy provozovateli s vyjádřením své vůle zrušit registraci.

8)  Uchazeč může kdykoli požádat provozovatele o oznámení údajů, které o něm provozovatel eviduje, a může požádat o vymazání svých údajů z databáze provozovatele zasláním e-mailové zprávy adresované provozovateli s vyjádřením své vůle vymazat evidované údaje.

9)   Provozovatel si vyhrazuje právo upravit údaje uchazeče tak, aby byly v souladu se zvyklostmi a postupy obvyklými pro personalistické účely.

10)  Provozovatel si rovněž vyhrazuje právo nezveřejnit nebo vymazat z databáze údaje uchazeče, které obsahují výlučně takové údaje, které podle názoru provozovatele nejsou dostatečné k účelům jejich zveřejnění (např. příliš všeobecné údaje bez výpovědní hodnoty) a údaje, které jsou podle názoru provozovatele nesmyslné či nereálné (např. pokud nesouvisejí s hledáním práce, pokud obsahují různé politické či jiné názory, pokud obsahují vulgarismy apod.). O rozhodnutí upravit, nezveřejnit či vymazat údaje uchazeče provozovatel tohoto uchazeče zpravidla předem informuje e-mailem.

11)  Provozovatel negarantuje uchazeči nalezení vhodné pracovní příležitosti a ani trvání pracovního nebo obdobného poměru.

 

VIII

Služby poskytované klientům 

1)  Služby, které provozovatel poskytuje klientům, jsou úplatné. Ceny poskytovaných služeb jsou uvedeny v ceníku vydaném provozovatelem. S tímto ceníkem je klient povinen se seznámit před uzavřením smlouvy s provozovatelem. Konkrétní rozsah poskytovaných služeb je mezi stranami sjednán ve smlouvě, kterou spolu uzavřeli klient a provozovatel.

2)  Po uzavření smlouvy získá klient od provozovatele přihlašovací údaje k svému účtu na webu, prostřednictvím kterého bude klient čerpat služby poskytované provozovatelem.

3)  Základní nabídka služeb provozovatele poskytovaných klientům na základě uzavřené smlouvy je následující:

a) Profil

Klient má možnost spravovat a upravovat svůj profil, včetně informací zveřejňovaných o klientovi na webu. Tyto informace se budou mimo jiné zobrazovat uchazečům při prohlížení inzerátu klienta. 

b) Životopisy

Klient má přístup k databázi CV v omezeném rozsahu, které při registraci na webu vyplňují uchazeči. Klient má možnost v této databázi vyhledávat vhodné uchazeče pomocí vyhledávacích parametrů. V případě zájmu klienta o CV vybraného uchazeče, tedy o CV obsahující identifikační a kontaktní údaje uchazeče, toto CV mu bude za úplatu provozovatelem poskytnuto.

c) Inzerce

Klient má možnost za úplatu zadávat a zveřejňovat na webu inzeráty obsahující nabídky volných pracovních pozic. Klient bude mít též možnost prohlížet si inzeráty a nabídky ostatních klientů zveřejněné na webu.

d) Fórum

Klient má možnost nahlížet a přispívat do diskusního fóra na webu.

e) Kredit

Klient má možnost spravovat své kreditní konto. Kredit je získáván za úplatu nebo pomocí refferal systému a umožňuje zveřejňování inzerátů klienta a nákup CV uchazečů. Konkrétní kreditové ohodnocení záleží vždy na aktuální nabídce provozovatele nebo na podmínkách uvedených v ceníku provozovatele.

f) Refferal

Klient má možnost využívat refferal systém. Po překonání určitého počtu nakoupených CV či zveřejněných inzerátů sjednaného ve smlouvě či uvedeného v ceníku, se cena dalšího nákupu CV či zveřejnění dalších inzerátu snižuje. Klient si může též s provozovatelem sjednat umístění reklamního banneru na webu, za jehož „proklik“ návštěvníkem získá klient kredit ve výši sjednané ve smlouvě či uvedené v ceníku provozovatele.

g) Toplist

Klient má možnost nahlížet do Toplistu. Toplist je seznam uchazečů seřazených dle jejich aktivity na webu (např. počet bodů, počet použití tlačítka SHP), čímž je umožněno klientovi identifikovat vážné zájemce o volné pracovní pozice.

h) Navrhovaní

Klient může nahlížet do seznamu navrhovaných uchazečů. Tento seznam bude obsahovat potenciální uchazeče navrhované webem či nejvíce se hodící k nadefinovaným požadavkům klienta.

 

IX

Vzájemná práva a povinnosti provozovatele a klienta

1)   Uzavřením smlouvy mezi provozovatelem a klientem získá klient vstupní kredit.

2)   Bude-li mít klient zájem o získání CV uchazeče vybraného z databáze CV v omezeném rozsahu, zadá v systému na webu příslušný pokyn, čímž se klientovi z kreditního konta odečte kredit ve sjednaném rozsahu a CV se klientovi uloží v jeho profilu.

3)   Bude-li mít klient zájem o zveřejnění inzerátu obsahující nabízenou pracovní pozici, zadá v systému na webu příslušný pokyn, čímž se klientovi z kreditního konta odečte kredit ve sjednaném rozsahu a inzerát bude zveřejněn po předem určenou dobu.

4)   V případě, že bude mít klient zájem stáhnout zveřejněný inzerát dříve, než uplyne doba, po jakou má být inzerát zveřejněn, bude klientovi vrácena část kreditu zaplaceného za zveřejnění inzerátu. Výše kreditu, jaká bude klientovi v takovém případě vrácena, je specifikována v ceníku provozovatele. 

5)  Klient si může od provozovatele zakoupit další kredit nebo tento kredit získat pomocí referral systému. Způsoby a možnosti nákupu kreditu, stejně jako podmínky refferal systému jsou mezi stranami sjednány ve smlouvě.

6)   Provozovatel negarantuje klientům nalezení vhodného kandidáta na obsazení pracovní pozice a jeho setrvání v pracovním nebo obdobném poměru.

7)   Provozovatel si vyhrazuje právo upravit nabídku práce tak, aby byla v souladu se zvyklostmi a postupy obvyklými pro personalistické účely.

8)   Provozovatel si zároveň vyhrazuje právo nezveřejnit:

a)  informace a nabídky práce, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky, etickými normami a dobrými mravy;

b)  nabídku práce obsahující neúplné, zavádějící nebo nepravdivé údaje;

c)  nabídky práce, ve kterých klient podmiňuje zprostředkování práce platbou manipulačního nebo jiného poplatku;

d)  prezentaci nabídek několika pracovních pozic nebo pracovních míst v rámci jednoho inzerátu;

e)  informace o produktech a službách klienta, které mají charakter reklamy nebo propagace v jakékoli formě;

f)  informace, které mohou poškodit dobré jméno provozovatele nebo jiných fyzických a právnických osob;

g)  nabídku práce erotického charakteru, nebo nabídku práce, která vzbuzuje podezření, že se může jednat o práci tohoto charakteru;

9)  V případě, že dojde na základě výše uvedených bodů k ukončení zveřejnění inzerátu, kredit za zveřejnění inzerátu je nevratný.

10)  Klient je povinen chránit své přihlašovací údaje před zneužitím. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za jakékoli zneužití přihlašovacích údajů neoprávněnou osobou a ani za žádné následné škody a případné nároky třetích stran vzniklé v důsledku takového zneužití.

11)  Klient je oprávněn údaje o uchazečích získané zpřístupněním databáze CV v omezeném rozsahu a/nebo databáze CV použít výlučně k vyhledání vhodných uchazečů k obsazení volného pracovního místa.

12)  Klient je povinen chránit údaje získané zpřístupněním databáze CV v omezeném rozsahu a/nebo databáze CV před jakýmkoli zneužitím a nesmí je použít na jiné účely, než na účely vyhledání vhodných uchazečů k obsazení volného pracovního místa a nesmí takové použití umožnit ani třetí osobě. Klient je zejména povinen zabezpečit, aby tyto údaje nebyly zpřístupněny nebo poskytnuty jiné osobě či zveřejněny.

13)  S údaji získanými zpřístupněním databáze CV v omezeném rozsahu a/nebo databáze CV je klient povinen nakládat pouze za dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

14)  V případě porušení výše uvedených povinnosti je klient v plném rozsahu odpovědný za takto způsobenou škodu. Klient se zavazuje nahradit provozovateli v plném rozsahu veškerou vzniklou škodu, nároky, které vůči provozovateli budou vzneseny třetími osobami a sankce uložené ze strany orgánů státního dozoru, vzniklé v důsledku porušení smluvních či zákonných povinností klientem. 

15)  Objednavatel též bere na vědomí, že databáze CV v omezeném rozsahu a/nebo databáze CV vytvořená provozovatelem je předmětem autorského práva provozovatele a je chráněna podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, a dalších souvisejících právních předpisů.

16)  Provozovatel si vyhrazuje právo okamžitě pozastavit či ukončit poskytování veškerých služeb klientovi, jestliže klient závažným způsobem porušuje Smlouvu nebo VOP, zejména pokud:

a) klient využívá údaje o uchazečích získané zpřístupněním databáze CV v omezeném rozsahu a/nebo databáze CV v rozporu se smlouvou nebo VOP;

b) klient prostřednictvím své registrace umožňuje využívat služby poskytovatele jakékoli jiné osobě, které bylo poskytování služeb provozovatelem pozastaveno či ukončeno;

c) provozovatel zjistí, že klient využívá webu nebo služeb poskytovaných provozovatelem k hromadnému rozesílání elektronických zpráv, rozesílání zpráv obsahujících informace o produktech a službách klienta, či rozesílání zpráv obsahujících informace, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky, etickými normami a dobrými mravy či které mohou poškodit dobré jméno provozovatele či jiných osob;

d klient jedná v rozporu se smlouvou, s těmito VOP nebo s dobrými mravy, a pokud tím, zejména na základě negativních ohlasů ze strany uživatelů webu, může být podle odůvodněného názoru provozovatele poškozeno dobré jméno provozovatele a snížena nebo ohrožena úroveň kvality poskytovaných služeb.

17)  V případě, že dojde na základě výše uvedených bodů k pozastavení či ukončení poskytování služeb klientovi, klientem zakoupený kredit je nevratný a pokud nedojde k obnovení poskytování služeb klientovi, tento kredit propadá.

 

X

Reklamační řád 

1)  Klient má právo reklamovat chybu, která se vyskytla na straně provozovatele. Klient je zároveň oprávněn v rámci reklamace požadovat přiměřenou náhradu škody, která mu prokazatelně v důsledku chyby na straně provozovatele vznikla, nebo žádat přiměřenou slevu z ceny.

2)  Lhůta pro uplatnění reklamace je nejpozději 14 dní ode dne, kdy klient chybu zjistil, nebo při náležité pečlivosti mohl zjistit.

3)  Reklamaci je klient oprávněn uplatnit písemně či e-mailem na adresu provozovatele.

4)  Provozovatel se zavazuje oznámit výsledek reklamace do 7 dní ode dne jejího převzetí.

5)  Chybou na straně provozovatele se rozumí nefunkčnost služeb poskytovaných provozovatelem, a to po dobu delší než 6 hodin za období 24 hodin. Chybou na straně provozovatele není, pokud služby nejsou klientovi dostupné v důsledku výpadku připojení klienta na síť internet nebo v důsledku jiných skutečností, za které provozovatel nezodpovídá.

6)  Sleva z ceny se uplatňuje formou připsání kreditu na kreditní konto klienta, pokud se provozovatel a klient nedohodnou jinak.

 

XI

Souhlas klienta se zasíláním obchodních sdělení

Uzavřením smlouvy s provozovatelem dává klient ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, výslovný souhlas s využíváním uvedeného elektronického kontaktu za účelem poskytnutí obchodních nabídek a reklamních materiálů týkajících se výrobků a služeb provozovatele.

 

XII

Ukončení smlouvy

1)  Účinnost smlouvy končí uplynutím lhůty, na kterou byla smlouva sjednána.

2)  Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, je možné smlouvu před uplynutím doby její účinnosti ukončit:

a) písemnou dohodou provozovatele a klienta;

b) odstoupením od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran s okamžitou platností, pokud druhá smluvní strana poruší své povinnosti podle smlouvy podstatným způsobem.

3)  Smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou je možné nad rámec výše uvedeného ukončit i písemnou výpovědí kterékoli ze smluvních stran, a to i bez uvedení důvodu, s měsíční výpovědní lhůtou, která začíná plynout od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi.

 

XIII

Omezení odpovědnosti provozovatele 

1)  Provozovatel není odpovědný za jakékoli přímé či nepřímé škody způsobené poskytnutím údajů z databáze CV v omezeném rozsahu a/nebo databáze CV klientům. Provozovatel není odpovědný za jakékoli přímé či nepřímé škody způsobené zveřejněním inzerátů obsahujících nabídky volných pracovních pozic na webu.

2)  Provozovatel nezodpovídá za obsahovou část zveřejněných nabídek práce ani jakýchkoli jiných oznámení uveřejněných na webu klienty, uchazeči či jakýmikoli jinými osobami ani za jejich gramatickou správnost a ani za pravdivost, úplnost a aktuálnost údajů uvedených v databázi CV v omezeném rozsahu a/nebo databázi CV.

3)  Provozovatel nezodpovídá za škodu, která může klientům, uchazečům nebo třetím osobám vzniknout používáním webu, včetně ušlého zisku nebo ztráty jakýchkoliv dat.

4)  Činnost provozovatele není činností zprostředkování zaměstnání podle zákona č. 435/2005 Sb., o zaměstnanosti.

 

XIV

Závěrečná ustanovení 

1)  Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu či doplnění VOP, přičemž o změnách bezodkladně informuje uchazeče i klienty formou zveřejnění změn na webu s uvedením data, od kterého tyto změny nabývají účinnosti. Nabytím účinnosti nových VOP ztrácejí ve vztahu k uchazečům účinnost původní VOP. Ve vztahu ke klientům jsou vždy účinné VOP, které byly účinné v den uzavření smlouvy mezi klientem a provozovatelem.

2)  Tyto VOP jsou neoddělitelnou součástí smlouvy uzavřené mezi provozovatelem a klientem. Jestliže budou mít jakékoliv pojmy definované v těchto VOP ve smlouvě definovaný jiný význam, budou vykládány v souladu s jejich definicí uvedenou ve smlouvě. Odchylná ustanovení smlouvy mají přednost před ustanoveními VOP. Působnost VOP nebo jejich části lze vyloučit jen písemnou dohodou provozovatele a klienta ve smlouvě.

3)  V případě, že se některá ustanovení VOP stanou úplně nebo zčásti neplatnými, neúčinnými nebo nevykonatelnými, není tím dotknuta platnost a účinnost ostatních jejich ustanovení.

4)  Tyto VOP nabývají účinnosti dne 5.11.2012.